Kérdése van? Írjon nekünk! rendeles@damira.hu

 

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek (Á.SZ.F.)

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

www.damira.hu (korábban: www.szexicuccok.hu)

Hatályos: 2018. július 15-től

 

Általános tájékoztató

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési tájékoztató együttesen tartalmazza a szükséges információkat, valamint a Fogyasztót megillető jogokat. Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja annak tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, kérjük vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

 

Impresszum

 

 1. A webáruház működtetőjének adatai (a továbbiakban: Társaság)

Cégnév: Mira Mobil Hungária Kft.

Székhely: 1183 Budapest, Lehel u. 3.

Cégjegyzékszám: 01 09 272597

Adószám: 25393583-2-43

Honlap: www.damira.hu (korábban: www.szexicuccok.hu)

E-mail cím: rendeles@damira.hu

Nyilvántartásba Vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Kamarai tagság: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Bankszámlaszám: 11710026-20001955-00000000

 1. A webáruház tárhelyszolgáltatójának adatai

Cégnév: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Telefonszám: +36-99/200-200

E-mail cím: unas@unas.hu

 

Fogalmak

 

 1. Felek:Eladó és Vevő, illetve Eladó és Fogyasztó együttesen
 2. Fogyasztó:a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
 3. Fogyasztói szerződés:olyan szerződés, amelynek egyik alanya Fogyasztónak minősül
 4. Honlap:a www.damira.hu weboldal (internetes áruház), amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül
 5. Szerződés:Felek között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
 6. Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz:olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére; ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
 7. Távollévők között kötött szerződés:olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
 8. Termék:a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi
 9. Társaság/Eladó:üzleti tevékenysége körében eljáró jogi személy
 10. Vevő/Ön:a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
 11. Jótállás:A Fogyasztó és a Társaság között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,
 12. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a Társaság a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 13. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

 

Irányadó jogszabályok

 

 1. A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
 2. 1997. évi CLV. törvény, a Fogyasztóvédelemről (a továbbiakban: Fgytv.)
 3. 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról (a továbbiakban: Szjt.)
 4. 2001. évi CVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: Ekertv.)
 5. 2008. évi XLVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: Grt.)
 6. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: Ptk.)
 7. 45/2014 (II. 26) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól (a továbbiakban: Kormányrendelet)
 8. 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól (a továbbiakban: NGM rendelet)

 

Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

 

 1. A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
 2. Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és a közöttünk, mint Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.
 3. A jelen ÁSZF rendelkezéseit Eladóként a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosultak vagyunk megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

 

A szerződés nyelve, a szerződés formája

 

 1. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
 2. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat nem iktatjuk.

 

Árak

 

 1. Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, a rendelés véglegesítésekor érvényes árat tartalmazzák, az árváltozás jogának fenntartásával.

 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

 

 1. A Fogyasztó a termékkel vagy a Társaságunk, mint Eladó tevékenységével kapcsolatos Fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Telefon: +36 20 971 7379

Internet cím: www.damira.hu

E-mail: rendeles@damira.hu

 1. A Fogyasztó szóban telefonon vagy írásban közölheti a Társasággal a panaszát, amely a Társaságnak, illetve a Társaság érdekében vagy javára eljáró személynek az áru Fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
 2. A szóban telefonon tett panaszt a Társaság köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és a Fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a 24-27. pont szerint köteles eljárni.
 3. Az írásbeli panaszt a Társaság – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panasz elutasítását a Társaság indokolni köteles. A telefonon közölt szóbeli panaszt a Társaság köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
 4. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
 5. a Fogyasztó neve, lakcíme,
 6. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 7. a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 8. a Társaság nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 9. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon közölt szóbeli panasz kivételével – a Fogyasztó aláírása,
 10. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 11. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
 12. A Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
 13. A panasz elutasítása esetén a Társaság köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóságnál vagy békéltető testületnél kezdeményezhet eljárást. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Társaság a Fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe vesz-e a békéltető testületet.
 14. Amennyiben a Felek között esetlegesen fennálló Fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, a 29-43. pont szerinti jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára.

 

Panasztétel a Fogyasztóvédelmi hatóságoknál

 

 1. Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, amelyek listája https://jarasinfo.gov.hu/ linken érhető el.

 

Bírósági eljárás

 

 1. A Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

Békéltető testületi eljárás

 

 1. A Fogyasztó a Társasággal szemben Fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben a Társaság a Fogyasztó panaszát elutasítja, úgy jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni.
 2. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó a Társasággal közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
 3. A Társaságot a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében fennáll a Társaságoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).
 4. A 33. pont szerinti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik eljárási hatáskörrel, és az eljárása során a Társaság jogsértő magatartása esetén kötelezően bírságot kell kiszabnia, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség.
 5. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Társaság kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 6. A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
 7. A kérelemnek tartalmaznia kell
 8. a Fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 9. a fogyasztói jogvitával érintett Társaság nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 10. ha a Fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett más testületnél kéri, a kérelmezett testület megjelölését,
 11. a Fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 12. a Fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a Fogyasztó az érintett Társasággal közvetlenül megkísérelte-e a vitás ügy rendezését,
 13. a Fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 14. a testület döntésére irányuló indítványt,
 15. a Fogyasztó aláírását.
 16. A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Társaság írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a Fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
 17. A Társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület

Neve: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő

Budapesti Békéltető Testület

a pesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: +36 1 488 2131

E-mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu

 1. Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III/310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III/305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II/240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. fsz/116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

 1. 41. A békéltető testületekről bővebb információ a bekeltetes.hulinken érhető el.

 

Online vitarendezési platform

 

 1. Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelyre a Fogyasztók regisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a Fogyasztók érvényesíteni tudják a jogaikat anélkül, hogy pl. a távolság meggátolná őket ebben.
 2. Ha Ön panaszt kíván tenni egy, a webáruházunkban vásárolt termékkel kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a Társaság, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

Szerzői jogok

 

 1. Az Szjt. 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Mira Mobil Hungária Kft.

 

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

 

 1. Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.
 2. A Társaságunknak, mint Eladónak nincs a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

 

 1. A webáruházban a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

 

Az adatbeviteli hibák javítása

Felelősség a megadott adatok valóságáért

 

 1. Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett).
 2. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek rögzítésre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Társaság a hibás adatbevitel, a pontatlanul megadott adatok alapján megrendelt terméket a jelen ÁSZF alapján kiszállíttatja Önnek.
 3. A Társaság a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért a felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

 

Eljárás hibás ár esetén

 

 1. Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről.
 2. Hibás áron történő megrendelés esetén a Társaság munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett a Társaság által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a Felek között.

 

A webáruház használata (a vásárlás menete)

 

 1. A termék kiválasztása

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén az 51-52. pontban foglaltak kivételével a honlapon szereplő árat kell megfizetnie.

A termékeket illusztrált fényképpel jelöljük. Ha a fényképeken kiegészítők, dekorációs elemek láthatók, azok nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül.

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

 1. Kosárba helyezés

A termék kiválasztása után Ön a “Kosárba” gombra kattintva helyezhet – tetszőleges számú – terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek (megrendelésnek).

Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a “Megrendelés” gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kívánt termékszám megváltoztatható.

Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, úgy kattintson a „Tovább a kosárhoz” gombra! Amennyiben a kiválasztott terméket szeretné ismét megnézni, vagy újabb terméket szeretne a kosárba helyezni, úgy kattintson a „Vásárlás folytatása” gombra!

 1. A kosár megtekintése

A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár megtekintése” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Kosár frissítése” gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.

Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával folytathatja a vásárlást.

 1. Vásárlói adatok megadása

A „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve az Ön által kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár.

A “Bejelentkezés” dobozban döntheti el, hogy Ön már regisztrált vásárlóként szeretné-e folytatni a vásárlást, vagy regisztrálni szeretne, illetve regisztráció nélkül szeretne-e vásárolni. Amennyiben Ön már regisztrált webáruházunkban, úgy adja meg az e-mail címet és jelszavát. Ezzel belép a fiókjába, és az ott megadott adatokkal folytathatja a vásárlást.

Amennyiben még nem regisztrált, úgy a következő adatokat kell megadnia a vásárláshoz: Teljes név, telefonszám, e-mail cím, pontos számlázási cím. Ha a szállítást nem a számlázási címre szeretné, úgy a “Szállítási cím megegyezik a számlázási címmel” dobozból vegye ki a pipát, majd adja meg a szállítási adatokat. A Tovább gombra kattintva adhatja meg a szállítási és fizetési módokat.

A „Szállítási mód” dobozban kell bejelölnie, hogy a megrendelt terméket a kiszállítást követően MPL PostaPonton kívánja átvenni, vagy futár általi kiszállítást kér. Mindkét esetben a rendszer jelzi az adott díjat, amelyet Ön köteles megfizetni megrendelés esetén. A “Fizetési módok” dobozban kell választani a fizetési lehetőségek közül (utánvét, banki átutalás, bankkártyás fizetés).

 1. A rendelés áttekintése

Az 56. pont szerinti szövegdobozok kitöltését követően Ön a „Tovább” gombra kattintva a „Rendelés összesítése” oldalra érkezik. Itt láthatja összegezve az Ön által korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a felhasználói, számlázási és szállítási adatokat és az Ön által fizetendő összeget. Ezeken az adatokon itt már nem változtathat, csak ha visszalép a módosítani kívánt dobozhoz.

A „Megjegyzés” szövegdobozban” Ön tetszőlegesen adhat meg további információt.

 1. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek a Társaság részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak a Társaság által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

 1. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen ÁSZF szerint 48 órán belül nem igazoljuk vissza, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Társaságunk legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés az Ön által tett ajánlatnak a Társaságunk, mint Eladó által történő elfogadásával jön létre.

 

Fizetési módok

 

 1. Utánvét

Ebben az esetben a rendelés ellenértékét a csomag átvételekor kell fizetni. Az utánvétes fizetés költsége a rendelés összértékén felül további 1 490 Ft.

 1. Banki átutalás

A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti.

Az átutaláshoz szükséges adatok: Kedvezményezett bankja:
OTP Bank Nyrt.
Kedvezményezett neve:
Mira Mobil Hungária Kft.
Cégjegyzékszám:
01 09 272597
Adószám:
25393583-2-43
Kedvezményezett számlaszáma:
11710026-20001955-00000000

 1. Simple bankkártyás fizetés (OTP csoport)

A Simple Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja.

A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a Simple egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a Simple felületén intézhetik fizetésüket.

A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a Simple tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt segítséget.

A tranzakció lépései:

A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a Simple fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben. A fizetés eredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint a Simple rendszere visszairányítja a webáruház oldalára.

Bővebb információ: https://www.simple.hu/Fooldal

 

Átvételi módok, átvételi díjak

 

 1. Futárszolgálat

A futárszolgálat az Ön által megadott szállítási címre viszi a megrendelt terméket ahol azt helyben, személyesen veheti át.

Szállítási díjak:

0-12 000 Ft vásárlás között 1 490 Ft, 12 000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes.

 1. MPL PostaPont-ra szállítás

Az MPL PostaPont egy olyan alternatív futárszolgálat, amely csomagszállítást vállal Magyarországon, ezáltal Ön az 51 Csomagautomata, 185 MOL PostaPont, 265 Coop PostaPont és 2600 postai PostaPont valamelyikében személyesen is átveheti az interneten megrendelt csomagot.

Az MPL PostaPontra történő szállítási díjak:

0-12 000 Ft vásárlás között 1 190 Ft, 12 000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes.

 

Teljesítési határidő

 

 1. A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen ÁSZF elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt a Társaság a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

 

 1. Előfordulhat, hogy a webáruházban szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Önnel történő egyeztetést követően történhet.

 

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ

A FOGYASZTÓ ÉS A VÁLLALKOZÁS KÖZÖTTI SZERZŐDÉSEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

45/2014 (II. 26) KORM. RENDELET SZERINT

 

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

 

 1. A Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 20. §-a szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A Fogyasztó az elállási jogát, termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. a terméknek,
 3. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a kiszállítótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a Fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 1. Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személy nem élhet az indokolás nélküli elállási joggal!

 

Elállási nyilatkozat, a Fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

 

 1. A Fogyasztó a Korm. rendelet 20. §-ában biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

 

A Fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

 

 1. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát a 14 naptári napos határidőn belül elküldi. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.
 2. A Társaság a Fogyasztó elállási nyilatkozatát, annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

 

A Társaság kötelezettségei a Fogyasztó elállása esetén

 

 1. A Társaságunk, mint Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a Fogyasztó a Korm. rendelet 22. §-ának megfelelően eláll a szerződéstől, a Társaság legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

 1. Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A Korm. rendelet 22. §-ának megfelelő elállás vagy felmondás esetén a Társaság a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Társaság a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Társaságot felelősség nem terheli.

 1. Többletköltségek

Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

 1. Visszatartási jog

A Társaság mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

 

A Fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

 

 1. A termék visszaszolgáltatása

Ha a Fogyasztó a Korm. rendelet 22. §-ának megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Társaságnak, vagy a Társaság által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 1. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A Fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket a Társaság címére kell visszaküldeni.

 1. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

A Társaság kifejezetten felhívja a figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt alábbi esetekben:

 1. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;
 2. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

 

 1. A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

 

Kellékszavatosság

 

 1. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

 1. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Társaság számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti a vételár arányos leszállítását, vagy a hibát a Társaság költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

 1. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől

számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 1. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Társasággal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 1. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Társaság nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

 

 1. Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

A vásárolt termék hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy

termékszavatossági igényt érvényesítheti.

 1. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 1. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 1. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével ezen jogosultságát elveszti.

 1. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 1. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 1. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Jótállás

 

 1. Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a Társaság jótállásra köteles.

 1. Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartoznak a webáruházban megvásárolható termékek, ennek megfelelően a Társaság a termékek esetén jótállást nem vállal.

 

Adatkezelési tájékoztató
Általános Adatkezelési Tájékoztató

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL

SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

 

MIRA MOBIL HUNGÁRIA

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

 

Bevezetés

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget, néhány fontos fogalom tisztázásával. Ezek szerint

 1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, pl. név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 2. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.
 3. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e (az adatok megismerésére jogosult személyek).
 4. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. Ha jelen Szabályzat külön nem nevesíti, adatkezelése egyúttal adatfeldolgozást is érteni kell.

Jelen tájékoztatást közzétesszük a Társaságunk honlapján, továbbá az Ön, mint érintett személy részére, ezirányú kérésére megküldjük.

 

 1. Az adatkezelő megnevezése

 

 1. Adatkezelő: a Rendelet 4. cikk 7. pontja értelmében az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
 2. E tájékoztató kiadója, egyben az Adatkezelő (a továbbiakban: Társaság)

Cégneve: Mira Mobil Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1183 Budapest, Lehel u. 3.

Telefonszáma: +36 20 431 27 17

E-mail címe: rendeles@damira.hu

Honlap: www.damira.hu (korábban: www.szexicuccok.hu)

 

 1. Az adatfeldolgozók megnevezése

 

 1. Adatfeldolgozó: a Rendelet 4. cikk 8. pontja értelmében az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 2. Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az Ön előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

 

A könyvviteli szolgáltató

 

 1. Társaságunk az adó-, és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel adatfeldolgozót vesz igénybe, amely ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a Társaságunkkal szerződéses vagy kifizetői kapcsolatban álló természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó-, és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény 169. §-ában, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-ában foglaltak megfelelően alkalmazása érdekében.

 

 1. Ezen adatfeldolgozó (a továbbiakban: Könyvelő)

Cégneve: Adó-Faragó Team Kft.

Székhelye: 1134 Budapest, Gidófalvy L. u. 33. III/4.

Telefonszáma: +36 1 239 7038

E-mail címe: adofarago@adofarago.hu

 

Az online számla szolgáltató

 

 1. Társaságunk online számlázó szoftver használatával tesz eleget a számlaadási kötelezettségének, amelynek keretében az interneten elérhető számlázó rendszert működtető vállalkozás kezeli a természetes személyek személyes adatait.
 2. Ezen adatfeldolgozó (a továbbiakban: online számla szolgáltató)

Cégneve: NATURASOFT Magyarország Kft.

Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79.

Telefonszáma: +36 1 209 2152

E-mail címe: info@naturasoft.hu

Cégneve: KBOSS.hu Kft.

Székhelye: 1031 Budapest, Záhony u. 7/c.

Telefonszáma: +36 30 354 4789

E-mail címe: info@szamlazz.hu

 

Bankkártyás fizetési szolgáltató

 

 1. Annak érdekében, hogy Ön kényelmesebben tudja kifizetni a megrendelt árukat, Társaságunk lehetővé tette a bankkártyás számlakiegyenlítést. A bankkártyás fizetési rendszert működtető vállalkozás kezeli a természetes személyek személyes adatait.
 2. Ezen adatfeldolgozó (a továbbiakban: OTP Simple)

Cégneve: OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

Telefonszáma: +36 1/20/30/70 366 6611

E-mail címe: ugyfelszolgalat@simple.hu

 

A pénzintézeti szolgáltató

 

 1. Társaságunk szerződés teljesítése jogcímén a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy bankkártyával, átutalással, illetve bármely fizetési módon történő, számlához kapcsolódó pénzügyi tranzakciójával összefüggő adatkezeléshez pénzintézeti szolgáltatást vesz igénybe. A pénzintézet – a vele fennálló szerződésünk időtartamáig – végzi a pénzügyi műveletekre kiterjedő adatkezelést.
 2. Ezen adatfeldolgozó (a továbbiakban: Bank)

Cégneve: OTP Bank Nyrt.

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

Telefonszáma: +36 1 473 5000

Fax száma: +36 1 473 5955

E-mail címe: adatvedelem@otpbank.hu

 

Az IT szolgáltató

 

 1. Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez, hírlevél küldéshez informatikai szolgáltatót, illetve az elektronikus levelezéshez e-mail szolgáltatót vesz igénybe, amely ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon a honlapot látogatók által megadott személyes adatokat, továbbá kezeli az e-mail forgalomra kiterjedő személyes adatokat. Az adatfeldolgozó által végzett művelet a személyes adatok tárolása szerveren.
 2. Ezen adatfeldolgozó (a továbbiakban: IT szolgáltató)

Cégneve: UNAS Online Kft.

Székhelye: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Telefonszáma: +36-99/200-200

E-mail címe: unas@unas.hu

 

Cégneve: Rocket Science Group LLC

Székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA, 30308

E-mail címe: legal@mailchimp.com

 

Cégneve: Google LLC

Székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

 

Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

 

 1. Társaságunk a vele kapcsolatba kerülő természetes személyek részére továbbított küldemények kézbesítéséhez állami postavállalatot, illetve szolgáltatói szerződéssel – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – adatfeldolgozót vesz igénybe. Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a kézbesítéshez szükséges személyes adatokat (a címzett neve, kézbesítési címe, telefonszáma, e-mail címe) és ennek felhasználásával teljesítik a kézbesítést.
 2. Ezen postavállalat (a továbbiakban: Posta)

Cégneve: Magyar Posta Zrt.

Székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Telefonszáma: +36 1 767 8282

E-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu

 

III. A Társaság adatkezelői tevékenysége

Szerződő partnerek adatainak kezelése, vevők, szállítók nyilvántartása

 1. Társaságunk szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, megrendelőként, szolgáltatóként szerződött természetes személy alábbi adatait, a Társaság részére rendelkezésre bocsátott adatoktól függően
 2.       nevét
 3. lakcímét
 4.     adóazonosító jelét, illetve adószámát
 5.      telefonszámát
 6.      e-mail címét
 7.       bankszámlaszámát
 8.      vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát)
 9.      online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlói listák)
 10. A 18. pont szerinti személyes adatok címzettjei Társaságunk, adatfeldolgozóként a Könyvelő, online számla szolgáltató, az OTP Simple, a Bank, az IT, illetve a telekommunikációs szolgáltató.
 11. A személyes adatokat a szerződés fennállásáig, illetve a szerződés megszűnését követően az ágazati jogszabályokban meghatározott ideig kezeljük.
 12. Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közöljük, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul. A tájékoztatást vagy a szerződéskötéskor, vagy a Társaság üzlethelyiségében kihelyezett hirdetményben adjuk meg.

 

Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján,

tájékoztatás sütik (cookie-k) alkalmazásáról

 

 1. Az általánosan elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is használ sütiket (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor.
 2. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását. A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.
 3. A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlapunk első látogatása során nyújtunk tájékoztatást. Honlapunkon nem jelenítjük meg a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövegét, hanem röviden összefoglaljuk a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül adunk lehetőséget a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.
 4. Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:
 5.       a látogató által használt IP cím
 6.     a böngésző típusa
 7. a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (pl. beállított nyelv)
 8.      látogatás időpontja
 9. a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás
 10. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. A látogató visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhely funkciók, vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.
 11. A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
 12. Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
 13. Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
 14. Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 15. Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
 16. Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
 17. Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
 18. Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
 19. Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

 

A Társaság honlapján alkalmazott sütik

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

 

 1. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között – különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során.
 2. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
 3. A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer.
 4. Ezen adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.
 5. Az adatkezeléssel az a célunk, hogy biztosítsuk a Társaságunk honlapjának megfelelő működését.

 

Hozzájárulást igénylő sütik

 

 1. Ezek a sütik lehetőséget biztosítanak arra, hogy a Társaság weboldala „megjegyezhesse” az Ön honlappal kapcsolatos választásait. Ezt az adatkezelést az Ön hozzájárulása alapján végezzük, amelyet a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során Ön bármikor megtilthat. Ezeket az adatokat nem kapcsoljuk össze az Ön azonosító adataival és a hozzájárulása nélkül nem adjuk át harmadik személy számára.
 2. Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltatásunkat hatékonyabban, a felhasználói élményt növelve, kényelmesebbé tegyük a honlap használatát.
 3. Az adatkezelés időtartama 30 nap, illetve addig amikor Ön letiltja a sütik alkalmazását.

 

Regisztráció a Társaság honlapján

 

 1. Amennyiben Ön a Társaságunk honlapján természetes személyként regisztrálni kíván, az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, ennek megfelelően a hozzájárulást igazoló négyzetet nem jelöljük be előre.
 2. A kezelt személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe (számlázási címe), telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója (IP cím). Amennyiben az érintett jogi személy képviselőjeként kíván regisztrálni, az adatkérés kiterjedhet a jogi személy nevére és adószámára is.
 3. A személyes adatokat abból a célból kezeljük, hogy:
 4. a honlapon igényelt szolgáltatásokat teljesíthessük Önnek
 5.      fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot (e-mail, telefon, sms, postai levél)
 6. tájékoztathassuk a társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról
 7.      reklám kiadványt küldhessünk Önnek elektronikusan és postai úton
 8.      elemezni tudjuk a honlapunk használat
 9. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó tagjai, munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója.
 10. A személyes adatokat a regisztráció elvégzéséig, a szolgáltatás igénybevételének fennállásáig, vagy az Ön hozzájárulásának visszavonásáig (törlési kérelméig) kezeljük.

 

Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

 

 1. Amennyiben Ön a Társaságunk honlapján természetes személyként hírlevél szolgáltatásra kíván regisztrálni, az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, ennek megfelelően a négyzetet nem jelöljük be előre.
 2. A feliratkozás során az Adatkezelési Tájékoztatót egy linkkel elérhetővé tesszük. A hírlevéről a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, továbbá postai levélben, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben minden adatát haladéktalanul töröljük.
 3. A kezelhető személyes adatok köre: az Ön neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.
 4. A személyes adatokat a Társaság termékeit, szolgáltatásait népszerűsítő hírlevél küldése, illetve online reklámanyag küldése céljából kezeljük.
 5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó tagjai, munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója.
 6. A személyes adatokat a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az Ön hozzájárulásának visszavonásáig (törlési kérelméig) kezeljük.

 

Adatkezelés a Társaság közösségi profiljain

 

 1. A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából közösségi profilokat tart fenn.
 2. A látogatókra a közösségi oldalakat üzemeltető társaságok Adatkezelési Szabályzata irányadó, így a Társaság közösségi profiljain a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.
 3. A Társaság nem felel a közösségi oldalakat használók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
 4. A Társaság nem felel semmilyen, a közösségi oldal működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.
 5. A Társaság felé a közösségi oldalon feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.

 

Adatkezelés a Társaság webáruházában

 

 1. A Társaságunk által működtetett webáruházban történő vásárlás, mint szerződés teljesítése során a Társaság az Elkertv. 13/A. §-ában, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet figyelembe vételével jár el. A webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés teljesítése.
 2. Társaságunk a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából az Elkertv. 13/A. § (1) bekezdés alapján, jogos érdek jogcímén kezeli a webáruházban regisztráló vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet, továbbá az Elkertv. 13/A. § (3) bekezdés alapján, hozzájárulás jogcímén kezeli a vásárló telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.
 3. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, attól függően, hogy regisztráció, és/vagy vásárlás köthető az adatkezeléshez: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó tulajdonosai, munkavállalói, adatfeldolgozóként a Könyvelő, az online számla szolgáltató, a bankkártyás fizetési szolgáltató, a Bank, a Telefonszolgáltató, az IT szolgáltató, továbbá a Posta és a Futár.
 4. A személyes adatokat a szerződés fennállásáig (a vásárolt áru átvételéig), illetve a szerződés megszűnését követően az ágazati jogszabályokban meghatározott időtartamig kezeljük.
 5. A webáruházban történő vásárlás során az Adatkezelési Tájékoztatót egy linkkel tesszük elérhetővé.

 

Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

 

 1. Társaságunk jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek, továbbá a jogi személyek képviselőinek törvényben meghatározott adatait, a jogalapot adó jogviszony megszűnését követően az ágazati jogszabályokban meghatározott időtartamig.
 2. A kezelt adatok tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény 169. §-ában, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-ában foglaltakat megfelelően alkalmazzuk.
 3. A személyes adatok címzettjei: a Társaság tulajdonosai, illetve adatfeldolgozóként a Könyvelő.

 

 1. Az érintett jogai

 

 1. Társaságunk minden adatkezelési folyamat során biztosítani kívánja az érintett alábbiakban felsorolt, és a 61-93. pontban részletezett jogait:
 2.      előzetes tájékozódáshoz való jog
 3.     hozzáférési jog
 4.       helyesbítéshez való jog
 5.     törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
 6.     az adatkezelés korlátozásához való jog
 7.     adathordozhatósághoz való jog
 8.      tiltakozáshoz való jog
 9.      automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
 10.        az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 11.       felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
 12.      felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
 13.        Társaságunkkal vagy a velünk szerződésben álló adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

 

 1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

 

Rendelkezésre bocsátandó információk,

ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

 

 1. Ha a kezelt személyes adatokat a Társaság Öntől gyűjti, a személyes adatok megszerzésének időpontjában a rendelkezésére bocsátjuk a következő információkat:
 2.   Társaságunk, mint adatkezelő neve, elérhetőségei;
 3.     az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;
 4.      a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 5.    a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapuló jogos érdek érvényesítés, mint adatkezelési jogcím esetén, Társaságunk vagy harmadik fél jogos érdekei;
 6.     a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen.
 7. A 62. pont szerinti információk mellett, a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítása érdekében a személyes adatok megszerzésének időpontjában Önt a következő kiegészítő információkról is tájékoztatjuk:
 8.    a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 9.     azon jogáról, hogy kérelmezheti a Társaságtól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 10.     az adathordozhatósághoz való jogáról;
 11.    a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagy a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés a) pont szerinti, a hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén, a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jogról, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 12.      a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 13.        arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat Önre nézve az adatszolgáltatás elmaradása;
 14.     a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésben említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Önre nézve milyen várható következményekkel járhat.
 15. Ha a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk erről az eltérő célról és a 63. pont szerinti minden releváns kiegészítő információról.
 16. A Rendelet 13. cikk (4) bekezdés alapján, ha Ön már részben vagy egészben rendelkezik a 62-63. pont szerinti információkkal, tájékoztatást nem, vagy csak a hiányzó információkra kiterjedően kell adnunk.

 

Rendelkezésre bocsátandó információk,

ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg

 

 1. Ha a személyes adatokat nem Öntől szerezzük be, azok beszerzését követően a rendelkezésére bocsátjuk a következő információkat:
 2.     Társaságunk, mint adatkezelő neve, elérhetőségei;
 3.      az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;
 4.      a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 5.      az érintett személyes adatok kategóriái;
 6.     a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen.
 7. A 66. pont szerinti információk mellett a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítása érdekében Önt a szükséges mértékben a következő kiegészítő információkról is tájékoztatjuk:
 8.       a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 9.  ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapul, Társaságunk, vagy a harmadik fél jogos érdekéről;
 10.       azon jogáról, hogy kérelmezheti a Társaságtól az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 11.     az adathordozhatósághoz való jogáról;
 12.      e. a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagy a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés a) pont szerinti, a hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén, a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jogról, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 13.        f. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 14.       g. a személyes adatok forrása, és azok adott esetben nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak;
 15.     h. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésben említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és Önre nézve milyen várható következményekkel járhat.
 16. A 66-67. pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adjuk meg:
 17. a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit figyelembe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított ésszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
 18.     ha a személyes adatokat az Önnel való kapcsolattartás céljára használjuk, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával;
 19.       ha várhatóan más címzettel is közöljük az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.
 20. Ha a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt erről az eltérő célról és a 67. pont szerinti minden releváns kiegészítő információról.
 21. Nem kell tájékoztatnunk Önt, ha:
 22.      már rendelkezik az információkkal;
 23. a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, ezért ilyen esetekben a Társaságunk megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy jogai, szabadságai és jogos érdekei ne sérüljenek;
 24.       az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja a Társaságra alkalmazandó uniós vagy hazai jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik;
 25.     a személyes adatoknak valamely uniós vagy hazai jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.
 26. Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 27.       az adatkezelés céljai;
 28.     az érintett személyes adatok kategóriái;
 29.       azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 30. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 31.      azon joga, hogy kérelmezheti Társaságunktól az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 32.       felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 33.       ha az adatokat nem Öntől szereztük be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 34.     a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdéseiben említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel járhat.
 35. Társaságunk az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen bocsátja a rendelkezésére. Az Ön által kért további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk a rendelkezésre, kivéve, ha azt Ön másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

 1. Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, Társaságunk pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 2. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 3.     Ön visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti, az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 4.       Ön a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 5.      a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 6.     a személyes adatokat a Társaságunkra alkalmazandó uniós vagy hazai jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 7. Ha nyilvánosságra hoztuk a személyes adatot, és a 74. pont értelmében azt törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő további adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlünk a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

 1. Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 2.     vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 3.    az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 4.      Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 5.      Ön a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
 6. Ha az adatkezelés a 75. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében kezeljük tovább.
 7. Társaságunk azt az érintettet, akinek a kérésére a 75. pont alapján korlátoztuk az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az adathordozhatósághoz való jog

 

 1. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, a Társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha:
 2. az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagy a Rendelet 9. cikk (2) bekezdés a) pont szerinti hozzájáruláson, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti szerződésen alapul; és
 3.      az adatkezelés automatizált módon történik.
 4. Az adatok hordozhatóságához való jog 78. pont szerinti gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha az technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
 5. A 78. pont szerinti jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikk és jelen Tájékoztató 73-74. pontjai szerinti törléshez („elfeledtetéshez”) való jogot, illetve nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

A tiltakozáshoz való jog

 

 1. Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
 2. Amennyiben élni kíván a 81. pontban rögzített jogával, a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 3. Ha a személyes adatait közvetlen üzletszerzés érdekében kezeljük, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatait a továbbiakban e célból nem kezeljük.
 4. A 81. és 83. pontban részletezett jogra legkésőbb az Önnel való első kapcsolatfelvétel során hívjuk fel a figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve jelenítjük meg.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

 1. Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené (ilyen pl. a vásárlási szokásain alapuló direkt marketing).
 2. A 85. pont nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
 3. Ön és Társaságunk közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 4. meghozatalát a Társaságunkra alkalmazandó olyan uniós vagy hazai jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;
 5. az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
 6. A 86. pont a. és c. pont szerinti esetekben a Társaságunk megteszi a megfelelő intézkedéseket az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve Önnek legalább azt a jogát, hogy Társaságunk részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

 1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk Önt a bekövetkezett adatvédelmi incidensről.
 2. A 88. pont szerinti, Önnek adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetjük az adatvédelmi incidens jellegét, és a Rendelet 33. cikk (3) bekezdés b)-d) pont szerint legalább
 3.       közöljük az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 4.      ismertetjük az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 5.       ismertetjük a Társaságunk által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
 6. Nem kell a 89. pont szerint tájékoztatnunk, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
 7.     Társaságunk megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazzuk, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 8.     az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket teszünk, amelyek biztosítják, hogy az Ön jogaira és szabadságaira jelentett, a 88. pontban említett magas kockázat a későbbiekben valószínűsíthetően nem valósul meg;
 9.      a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé, ezért ilyen esetben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatjuk, vagy olyan hasonló intézkedést hozunk, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

 1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni

hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

 1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatait nem a Rendeletnek megfelelően kezeltük, amelynek következtében megsértettük a Rendelet szerinti jogait.

 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

 1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni

hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

 1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatait nem a Rendeletnek megfelelően kezeltük, amelynek következtében megsértettük a Rendelet szerinti jogait.
 2. A Társaságunkkal, vagy az általunk igénybe vett adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Társaságunk vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerint illetékes bíróság előtt kell megindítani.
 3. Az érintett kérelmének előterjesztése,

az adatkezelő intézkedései

Intézkedések az érintett kérelme alapján

 

 1. Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt.
 2. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást igyekszünk elektronikus úton megadni, kivéve, ha ezt Ön másként kéri.
 3. Ha kérelme nyomán nem teszünk intézkedéseket, késedelem nélkül, legfeljebb azonban a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 4. A Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat, az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelet 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítjuk. Ha a kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, Társaságunk, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával, illetve a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
 5.      10 000 Ft + áfa összegű díjat számít fel, vagy
 6.     megtagadja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének igazolására szolgáló körülményeket a kérelemhez csatoltan rögzítjük.

 1. Ha megalapozott kétségeink vannak az Ön személyazonosságával kapcsolatban, további, az érintettség megerősítéséhez szükséges információk megadását kérjük Öntől.

 

Az adatkezelési tájékoztatót készítette: Clear Solutions Bt.  https://www.clear-s.hu